Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór ekspertów w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Data publikacji : 31.07.2012

 

Instytucja Pośrednicząca dla 8. osi priorytetowej PO Innowacyjna Gospodarka zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów biorących udział w:

 1. Ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion skierowanych do ponownej oceny na podstawie Procedury Odwoławczej stanowiącej załącznik 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
 2. Wydawaniu opinii/interpretacji w sprawach bezpośrednio związanych z wdrażaniem działania 8.3 PO IG.

  Dziedzina specjalizacji:
 1. Problematyka eInclusion – zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (np. z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności) (Działanie 8.3 PO IG).

 

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
         
          Kryteria merytoryczne:

 1. Znajomość problematyki eInclusion;
 2. Znajomość prawa polskiego, w szczególności w zakresie pomocy publicznej, finansów publicznych oraz zasad rachunkowości, przepisów o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych;
 3. Znajomość zagadnień związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych UE;
 4. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem organizacji pożytku publicznego;
 5. Znajomość zagadnień funkcjonowania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego;
 6. Wiedza w zakresie budowy i funkcjonowania sieci szerokopasmowych;
 7. Znajomość procedur programowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotyczących 8. osi priorytetowej.

  Kryteria formalne
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 2. Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie specjalizacji,
 3. Przedstawienie pisemnej rekomendacji instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazującej czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z dziedziną specjalizacji, w ramach którego dokonuje zgłoszenia, np.: rekomendacja szkoły wyższej, samorządu zawodowego, izby gospodarczej, organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, instytutu, jednostki badawczo-rozwojowej itp.

 

Uwaga! Informujemy, że przed przystąpieniem do oceny wniosku, ekspert zobowiązany będzie do podpisania Deklaracji poufności i bezstronności. Spełnienie wymagań określonych w Deklaracji poufności i bezstronności jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia eksperta do otrzymania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny.

          Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o wpis na listę ekspertów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie skierowanych do oceny w toku procedury odwoławczej oraz wydawaniu opinii/interpretacji w sprawach bezpośrednio związanych z wdrażaniem działania 8.3, w wyżej wymienionych dziedzinach,przygotowany na załączonym formularzu (załącznik),
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych:
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia,
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących doświadczenia zawodowego,
 5. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia rekomendacji instytucji (wskazująca czas i zakres współpracy).

Uwaga! Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającego klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej, lub kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem”  od strony ... do strony... oraz czytelny podpis osoby uprawnionej, a także parafowanie każdej strony dokumentu.

Za każdą wydaną opinię/interpretację Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto. Za udział w posiedzeniu Komisji Oceniającej Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto.

Uwaga! O zatrudnieniu eksperta zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wnioski należy przesłać do dnia  21 sierpnia 2012 r. na adres:

           

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa

        z dopiskiem „Nabór ekspertów – Działanie 8.3 PO IG ”             

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub nie spełniające powyższych warunków zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Funduszy Strukturalnych, tel. (22) 601-43-18.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 2387