Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór ekspertów w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Data publikacji : 31.07.2012

 

Instytucja Pośrednicząca dla 8. osi priorytetowej PO Innowacyjna Gospodarka zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów biorących udział w:

 1. Ocenie wniosków o dofinansowanie skierowanych do oceny w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B skierowanych do ponownej oceny na podstawie Procedury Odwoławczej stanowiącej załącznik 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
 2. Wydawaniu opinii/interpretacji w sprawach bezpośrednio związanych z wdrażaniem działania 8.2 PO IG.

  Dziedziny specjalizacji:
 1. Gospodarka elektroniczna obejmująca stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (B2B),
 2. Integracja istniejących lub wdrażanie nowych systemów informatycznych umożliwiających automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

          Kryteria merytoryczne:

 1. Znajomość prawa polskiego, w szczególności w zakresie pomocy publicznej, świadczenia usług drogą elektroniczną,finansów publicznych;
 2. Znajomość zagadnień związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych UE;
 3. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 4. Znajomość procedur programowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotyczących 8. osi priorytetowej w szczególności działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B;
 5. Wiedza w zakresie gospodarki elektronicznej, w szczególności dotycząca kwestii technologicznych i organizacyjnych związanych z komunikacją B2B.

  Kryteria formalne:
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 2. Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wybranej specjalizacji,
 3. Przedstawienie pisemnej rekomendacji instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazującej czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z działaniem 8.2 np.: rekomendacja szkoły wyższej, samorządu zawodowego, izby gospodarczej, organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, instytutu, jednostki badawczo-rozwojowej itp.

 

Uwaga! Informujemy, że przed przystąpieniem do oceny wniosku, ekspert zobowiązany będzie do podpisania Deklaracji poufności i bezstronności. Spełnienie wymagań określonych w Deklaracji poufności i bezstronności jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia eksperta do otrzymania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny.  


          Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wpis na listę ekspertów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie skierowanych do oceny w toku procedury odwoławczej oraz wydawaniu opinii/interpretacji w sprawach bezpośrednio związanych z wdrażaniem działania 8.2, w wyżej wymienionych dziedzinach,przygotowany na załączonym formularzu (załącznik),
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych:
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia,
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących doświadczenia zawodowego,
 5. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia rekomendacji instytucji (wskazująca czas i zakres współpracy).

Uwaga! Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającego klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej, lub kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem”  od strony ... do strony... oraz czytelny podpis osoby uprawnionej, a także parafowanie każdej strony dokumentu.

Za każdą wydaną opinię/interpretację Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto. Za udział w posiedzeniu Komisji Oceniającej Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto.

Uwaga! O zatrudnieniu eksperta zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wnioski należy przesłać do dnia 21 sierpnia 2012 r. na adres:

           

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa

                                      z dopiskiem „Nabór ekspertów – Działanie 8.2 PO IG”                                              

 

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub nie spełniające powyższych warunków zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Funduszy Strukturalnych, tel. (22) 601-43-18.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 2452