Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór ekspertów w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Data publikacji : 31.07.2012

 

Instytucja Pośrednicząca dla 8. osi priorytetowej PO Innowacyjna Gospodarka zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów biorących udział w:

 1. Ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej skierowanych do ponownej oceny na podstawie Procedury Odwoławczej w ramach PO IG, stanowiącej załącznik 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
 2. Wydawaniu opinii/interpretacji w sprawach bezpośrednio związanych z wdrażaniem działania 8.1 PO IG.

  Dziedziny specjalizacji:
 1. Gospodarka elektroniczna obejmująca rozwój rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług),
 2. Wytwarzanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia usług w formie elektronicznej,
 3. Rynek e-usług, oraz wiedza z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

          Kryteria merytoryczne:

 1. Znajomość prawa polskiego, w szczególności w zakresie pomocy publicznej, świadczenia usług drogą elektroniczną,finansów publicznych;
 2. Znajomość zagadnień związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych UE;
 3. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 4. Znajomość procedur programowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotyczących 8. osi priorytetowej w szczególności działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”;
 5. Znajomość rynku e-usług, oraz wiedza z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

  Kryteria formalne
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 2. Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wybranej specjalizacji,
 3. Przedstawienie pisemnej rekomendacji instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazującej czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z działaniem 8.1 np.: rekomendacja szkoły wyższej, samorządu zawodowego, izby gospodarczej, organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, instytutu, jednostki badawczo-rozwojowej itp.

Uwaga! Informujemy, że przed przystąpieniem do oceny wniosku, ekspert zobowiązany będzie do podpisania Deklaracji poufności i bezstronności. Spełnienie wymagań określonych w Deklaracji poufności i bezstronności jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia eksperta do otrzymania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny.

 Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o wpis na listę ekspertów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie skierowanych do oceny w toku procedury odwoławczej oraz wydawaniu opinii/interpretacji w sprawach bezpośrednio związanych z wdrażaniem działania 8.1, w wyżej wymienionych dziedzinach,przygotowany na załączonym formularzu (załącznik),
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych:
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia,
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących doświadczenia zawodowego,
 5. oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia rekomendacji instytucji (wskazująca czas i zakres współpracy).

Uwaga! Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającego klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej, lub kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem”  od strony ... do strony... oraz czytelny podpis osoby uprawnionej, a także parafowanie każdej strony dokumentu.

Za każdą wydaną opinię/interpretację Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto. Za udział w posiedzeniu Komisji Oceniającej Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto.

Uwaga! O zatrudnieniu eksperta zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wnioski należy przesłać do dnia  21 sierpnia 2012 r. na adres:

           

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa

                    z dopiskiem „Nabór ekspertów – Działanie 8.1 PO IG”             

 

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub nie spełniające powyższych warunków zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Departamentu Funduszy Strukturalnych, tel. (22) 601-43-18.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 2769